2432. A12 Gouwekruising bij Gouda

De provincie Zuid-Holland is van plan de Extra Gouwekruising te realiseren. Dit is een nieuw wegtracé aan de noordzijde van de A12 tussen de bestaande aansluiting van Gouda op de A12 (Goudse Poort) en de nieuwe aansluiting van de Moordrechtboog (omgelegde N456) op de A12.   Ten behoeve van de besluitvorming voor de vaststelling van het inpassingsplan wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.  De provincie Zuid-Holland is zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-05-2010 Adviesaanvraag
17-05-2010 Datum kennisgeving
17-05-2010 Ter inzage legging van de informatie
08-07-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-03-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-03-2011 Kennisgeving MER
30-03-2011 Ter inzage legging MER
09-06-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt in haar advies de weefproblematiek op de A12 en de capaciteitsproblematiek op de A12 en het onderliggend wegennet inzichtelijk te maken. Deze probleemanalyse dient als basis voor de doelstelling waarop de alternatieven op gelijkwaardige basis afgewogen worden. Daarnaast vraagt de Commissie aandacht voor de effecten van het voornemen op de geluidbelasting, luchtkwaliteit en externe veiligheid.

In het MER ontbreekt informatie die de uiteindelijke keuze voor het in het MER onderzochte alternatief Parallelstructuur A12 onderbouwt. Specifieker ontbreekt informatie over de analyse van de knelpunten, de milieugevolgen die bij de trechtering van alternatieven een rol hebben gespeeld en het doelbereik en milieugevolgen van een zuidelijke parallelstructuur A12. Een zuidelijke parallelstructuur zal naar verwachting minder negatieve milieugevolgen hebben dan de onderzochte parallelstructuur A12.

In een aanvulling op het MER is de trechtering van alternatieven aangevuld met informatie over de probleemanalyse en het probleemoplossende vermogen en de milieugevolgen van de alternatieven. Uit de probleemanalyse blijkt dat de onderbouwing van probleem- en doelstelling compleet is en dat een oplossing van het capaciteitstekort op de A20 nodig is om het effect van de oplossing voor de Gouwekruising ten volle te kunnen benutten. Versterking van het hoofdwegennet heeft minder gevolgen voor externe veiligheid, geluid en ruimtebeslag, maar ook minder probleemoplossend vermogen en toekomstwaarde dan de A12 Gouwekruising.

Een zuidelijke parallelstructuur A12 blijkt inderdaad minder negatieve milieugevolgen te hebben dan de in het MER onderzochte parallelstructuur vlak langs de A12. Een zuidelijke parallelstructuur blijkt echter uit verkeerskundig oogpunt geen realistische optie te zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Joep Lax
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018