2564. Stedelijke ontwikkeling Overamstel, Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil het gebied Overamstel (her)ontwikkelen van een bedrijventerrein naar een hoogwaardig gemengd stedelijk gebied. Het MER laat zien dat de beoogde transformatie inpasbaar is zonder veel negatieve effecten. Zo is de groei van verkeer en vervoer minder groot dan bij de start van de procedure werd verwacht en zijn er diverse maatregelen genomen om een goed leefklimaat te realiseren in het gebied met gemengde functies.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-06-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
07-07-2011 Aankondiging start procedure
07-07-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
29-09-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
14-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-06-2013 Ter inzage legging MER
03-07-2013 Kennisgeving MER
22-08-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over de opeenvolgende bestemmingsplannen voor het transformatiegebied Overamstel waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Het advies van de Commissie bevat enkele aanbevelingen over het realiseren van de duurzaamheiddoelen.
Voor een deel van het gebied waren al nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld. Het MER richtte op de resterende deelgebieden.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER:

 

  • Een goede beschrijving te geven van de bestaande situatie en de ontwikkelingen waarover al is besloten.
  • De alternatieven in een iteratief proces te ontwikkelen gebaseerd op een brede verkeerskundige verkenning.
  • Een beschouwing te geven hoe de duurzaamheidsambities in het plan optimaal worden ingevuld.
  • Bij de effectbeschrijving het accent te leggen op leefomgevingskwaliteit en toekomstbestendigheid.

 

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ing. Laurent de Jong, M.Sc.

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 10 jul 2018