2566. Hervestiging grindoverslagbedrijf locatie Waalwaard (Dodewaard)

De provincie Gelderland werkt aan de verplaatsing van zand- en grindoverslagbedrijf De Beyer BV naar de locatie Waalwaard in Dodewaard. Hiervoor is door de provincie een inpassingsplan opgesteld voor de locatie Waalwaard. Het MER bevat de essentiële milieuinformatie om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen bij de besluitvorming over het inpassingsplan voor de vestiging van De Beijer (alternatief 2) maar niet voor de vestiging van een categorie 4 watergebonden bedrijf (alternatief 3).

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-07-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-07-2011 Aankondiging start procedure
20-07-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
12-09-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
29-03-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-04-2012 Kennisgeving MER
05-04-2012 Ter inzage legging MER
08-05-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
16-07-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing Geactualiseerd MER
15-04-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-05-2013 Datum kennisgeving
03-05-2013 Ter inzage legging van de informatie
31-05-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies MER 2012 en 2013

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies geactualiseerd MER (2013)
De Commissie concludeert dat de essentiële milieuinformatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen bij de besluitvorming over het inpassingsplan voor de vestiging van De Beijer (alternatief 2) maar niet voor de vestiging van een categorie 4 watergebonden bedrijf (alternatief 3).
Het inpassingsplan maakt naast devestiging van de Beijer door middel van een wijzigingsbevoegdheid ook de vestiging van categorie 4 watergebonden bedrijf mogelijk. Het MER 2013 beschrijft echter niet de maximale mogelijkheden die het inpassingsplan mogelijk maakt. 
 


Toetsingsadvies (2012)
De Commissie constateert dat voor een aantal onderwerpen nog niet alle informatie in het MER aanwezig is die zij essentieel acht voor de besluitvorming. De Commissie vindt dat:

  • Er een onvolledig beschrijving van de effecten op natuur is opgenomen. De beschrijving en beoordeling van de effecten op de EHS en de Flora- en faunawet beschermde soorten zijn niet afdoende. Daarnaast is de Passende beoordeling onvolledig waardoor nog geen zekerheid verkregen is dat aantasting van natuurlijke kenmerken is uit te sluiten. 
  • Onvoldoende onderbouwing van in het MER is opgenomen.
  • Het MER geen zelfstandig leesbare samenvatting bevat.

De Commissie wijst er daarnaast op dat uit het MER blijkt dat de huidige ontsluitingswegen vanuit leefbaarheid en verkeersveiligheid niet geschikt zijn om 400 vrachtwagenbewegingen per dag te verwerken. Ook zijn er negatieve effecten te verwachten voor geluid en trillingen. In een apart plantraject wordt gekeken naar de realisatie van een verbindingsweg. De Commissie wijst erop dat de situatie zou kunnen ontstaan dat de vestiging van De Beijer BV vooruitlopend op de realisatie van de verbindingsweg wordt gerealiseerd. Er ontstaat in dat geval een situatie met ernstige aantasting van leefbaarheid en verkeersveiligheid.

De provincie heeft aangegeven het MER op bovenstaande punten aan te vullen en heeft de Commissie in eerste instantie verzocht deze aanvulling te toetsen. De provincie Gelderland heeft daarna de adviesaanvraag over de aanvulling op het MER ingetrokken en de Commissie gevraagd een advies uit te brengen over een geactualiseerd MER dat  begin 2013 getoetst is.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming:

  • Nut en noodzaak van de vestiging van de Beijer Waalwaard (alsmede de ontsluiting ervan) in relatie tot bedrijventerreinen die elders langs de rivier reeds bestaan of nog ontwikkeld worden.
  • Een onderbouwing van de referentiesituatie.
  • Een onderbouwing van de onderzochte alternatieven.
  • De effecten op de leefomgeving (met name geluid en trillingen) en op het omliggende Natura 2000-gebied.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Allard van Leerdam
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C04 2011: haven/pier
D03.1 2011: binnenvaarweg
D04 2011: haven/pier
D16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018