2979. Noordoever Strandpark Slijk-Ewijk

Al sinds de jaren zeventig wordt industriezand gewonnen bij Slijk-Ewijk, in de gemeente Overbetuwe. Door de ontzanding zijn recreatieplassen ontstaan. De gemeente Overbetuwe wil het bestemmingsplan voor de noordoever van Slijk-Ewijk herzien omdat de ontzanding haar einde nadert en de uitvoering van het landschapsontwikkelingsplan Overbetuwe zo goed als gereed is. Voordat de gemeenteraad hierover beslist zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-01-2015 Kennisgeving MER
22-01-2015 Ter inzage legging MER
22-12-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie m.e.r. vindt dat in het milieueffectrapport nog informatie ontbreekt over geluidhinder en over natuur. Onduidelijk is nog wat de geluidseffecten zullen zijn van de geplande quadbaan, van de evenementen die daar gaan plaatsvinden en van het extra verkeer dat naar het gebied komt.
Daarnaast is in het rapport de toename van stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal onvolledig in beeld gebracht.
Het advies van de Commissie m.e.r. aan de gemeenteraad is om het rapport eerst aan te passen met de benodigde informatie en daarna een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
ir. Paul de Vos

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Uit®waarde

Bevoegd gezag
Gemeente Overbetuwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D43 2011: race- en testbanen gemotoriseerde voertuigen

Bijgewerkt op: 22 feb 2016