3015. Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Het Waterschap Noorderzijlvest wil de dijk tussen Eemshaven en Delfzijl verbeteren, zodat die weer voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen. De provincie Groningen, de gemeenten Delfzijl en Eemsmond en energiebedrijf RWE zien daarnaast een aantal zogenaamde ‘meekoppelkansen’ op het gebied van natuur, landbouw, toerisme, recreatie en windenergie. De plannen voor de dijkverbetering en meekoppelkansen worden in een provinciaal inpassingsplan vastgelegd. De provinciale staten van Groningen beslissen binnenkort over dit plan. Om de effecten van dit plan goed in beeld te brengen wordt eerst een milieueffectrapport opgesteld. De provinciale staten hebben de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-03-2015 Aankondiging start procedure
19-03-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
12-05-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
21-04-2016 Ter inzage legging MER
23-06-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van de dijkverbetering goed beschrijft. Uit het rapport blijkt dat veel ruimte voor een nadere uitwerking wordt gegeven aan de partijen die de dijkverbetering gaan uitvoeren. Dat betekent dat sommige effecten, bijvoorbeeld voor natuur, landschap en hinder voor de omgeving, nog niet gedetailleerd bekend zijn. De Commissie adviseert om met deze onzekerheden rekening te houden bij de besluitvorming en opdrachtverlening en vraagt speciale aandacht voor de aardbevingsbestendigheid van de dijk.

De effecten van de koppelprojecten zijn ook goed beschreven. Uit het rapport blijkt dat maatregelen nodig zijn om negatieve effecten van de windturbines voor natuurwaarden (vooral voor vogels) te verzachten.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de effecten van de dijkverbetering en de effecten van de meekoppelkansen integraal te bekijken. De meekoppelkansen kunnen de milieugevolgen van de dijkverbetering bijvoorbeeld veranderen (een hogere dijk in combinatie met windturbines is zichtbaarder in het landschap, maar biedt kansen voor groene energie) of verkleinen (een ‘Rijke Dijke’ met nieuwe kansen voor natuurontwikkeling).
Over de effecten van aardbevingen op de dijk en de effecten van het plaatsen van windturbines in de dijk bestaan veel onzekerheden. De eventuele risico’s kunnen echter groot zijn. De Commissie adviseert daarom deze onzekerheden goed in kaart te brengen.
Het rapport moet straks een goede vergelijking bevatten van de effecten van de alternatieven op de leefomgeving (geluid, veiligheid, landschap) en op de (beschermde) natuur. De provincie kan deze vergelijking gebruiken bij keuzes in het inpassingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
dr. Hans Renes
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Noorderzijlvest
Provincie Groningen
Gemeente Delfzijl
Gemeente Eemsmond

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D03.2 2011: waterkering, dijk
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 16 sep 2016