3016. Suikerfabriekterrein Puttershoek, Binnenmaas

Suiker Unie en de gemeente Binnenmaas willen het bedrijventerrein bij Puttershoek, waar sinds 2004 de meeste bedrijvigheid is verdwenen, opnieuw ontwikkelen en beter inpassen in de omgeving. Zo kunnen nieuwe bedrijven zich niet meer dicht bij de woonkern vestigen en moet een nieuwe ontsluitingsweg een veilige afhandeling van het verkeer waarborgen. Voordat de gemeente Binnenmaas besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau 2015
30-01-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-02-2015 Aankondiging start procedure
16-02-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
17-04-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau 2015
Persbericht
Reikwijdte en detailniveau 2018
21-12-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-01-2018 Aankondiging start procedure
15-01-2018 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-03-2018 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau 2018
Persbericht
Toetsing
01-06-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-06-2018 Ter inzage legging MER
11-06-2018 Kennisgeving MER
06-09-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport geeft een bijna compleet beeld van de milieueffecten van het plan. Zo laat het zien waar en waarom de hinder door verkeer, geluid of luchtverontreiniging zullen wijzigen en hoe de openheid van het landschap zal afnemen. Maar hoe de gemeente wil voorkomen dat de omwonenden geurhinder ondervinden, is nog onvoldoende duidelijk. Ook is niet duidelijk waarom bij enkele woningen een geluidbelasting van meer dan 60 dB(A) onvermijdelijk is. De Commissie adviseert om hierover meer informatie te geven en pas daarna te besluiten over het plan zodat met de nieuwe informatie rekening kan worden gehouden.


Advies reikwijdte en detailniveau 2018
De gemeente en Suiker Unie hebben sinds 2015 intensief overlegd over de inrichting van het voormalige suikerfabriekterrein. Sommige keuzes (zoals voor een watergebonden bedrijventerrein en de inrichting in deelgebieden) worden daarom in het rapport niet meer onderzocht, andere keuzes nog wel (inrichting van de haven en de ligging van de nieuwe ontsluitingsweg). De Commissie begrijpt dit, maar adviseert om het rapport te gebruiken om aan de omgeving uit te leggen waarom deze keuzes zijn gemaakt. De gemeente wil het mogelijk maken dat op het terrein bedrijven komen met niet alleen grote, maar ook heel verschillende milieugevolgen. De gemeente kiest ervoor om de totale milieubelasting van het terrein te begrenzen, zodat onacceptabele gevolgen op de omgeving worden voorkomen. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport aan te geven welk type bedrijven bij deze milieugrenzen passen.


Advies reikwijdte en detailniveau 2015
Het rapport moet goed beschrijven aan welke voorwaarden het nieuw ingerichte terrein zal moeten voldoen. Zo moet het duidelijk maken welke categorieën bedrijven zich kunnen vestigen en welke grens de gemeente bijvoorbeeld wil stellen aan de geluidhinder ter hoogte van de woningen rondom het bedrijventerrein. De gemeente wil dat veel verschillende soorten bedrijven zich kunnen vestigen, met heel verschillende milieueffecten. Daarom moet het rapport een brede selectie aan alternatieven voor de inrichting van het terrein onderzoeken. Zo ondersteunt het rapport de discussie over de voor- en nadelen van herontwikkeling voor de leefomgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
drs. Sjef Jansen
drs. Frank Wijnants
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Binnenmaas

Bevoegd gezag
Gemeente Binnenmaas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D30.0 2018: D30 De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor het vervaardigen van cement als productiecapaciteit >=100.000 ton p/j
D36 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie van een zuivelfabriek als prod.cap. >=30.000 ton p/j

Bijgewerkt op: 06 sep 2018