3315. Mestbewerkingsinstallatie Oss

OOC Beheer B.V. wil op industrieterrein Elzenburg in Oss een installatie oprichten om jaarlijks ongeveer 500.000 ton ruwe drijfmest van agrarische bedrijven uit de omgeving te verwerken. Ook wil OOC de al vergunde maar nog niet gebouwde biomassavergassingsinstallatie wijzigen. Om te kunnen beoordelen of het nodig is voor de nieuwe installaties een milieueffectrapport op te stellen, heeft OOC informatie over de milieugevolgen aangeleverd. Eerder adviseerde de Commissie om de gekozen technieken verder te onderbouwen en duidelijk te maken of de wijziging van de biomassavergassingsinstallatie onderdeel van het project is. OOC heeft nieuwe informatie gegeven. De provincie Noord-Brabant heeft de Commissie gevraagd deze nieuwe informatie te beoordelen.

Procedure en adviezen

Beoordeling Aanmeldnotitie
17-05-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-07-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopige beoordeling Aanmeldnotitie
Persbericht
Advies aangevulde Aanmeldnotitie
12-07-2018 Adviesaanvraag
19-02-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig advies
Persbericht
Advies aangevulde Aanmeldnotitie en addendum
16-05-2019 Adviesaanvraag
18-07-2019 Advies uitgebracht
Definitief advies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies aangevulde Aanmeldnotitie en addendum
De nieuwe informatie maakt helder wat het project omvat. Het is nu duidelijk dat de wijziging van de biomassavergassingsinstallatie ook onderdeel uitmaakt van het project. De milieugevolgen van het totale project zijn nu goed beschreven. De gevolgen voor geur en luchtkwaliteit zijn gering. Wel leidt het project tot een forse toename van geluidbelasting op twee woningen en tot mogelijke schade aan beschermde natuurgebieden. Met de beschikbare informatie kunnen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten of een milieueffectrapport nodig is.

Voorlopig advies aangevulde Aanmeldnotitie
De aangevulde notitie maakt geen helder onderscheid tussen de milieueffecten die nu al optreden en de effecten als gevolg van de nieuwe installatie. Dat onderscheid is echter van belang omdat moet worden beoordeeld of de toevoeging van de nieuwe installatie tot belangrijke nadelige milieugevolgen leidt. In dat geval moet namelijk een milieueffectrapport worden opgesteld zodat kan worden onderzocht of een beperking van deze gevolgen mogelijk is. Op basis van de beschikbare informatie kan nog niet worden uitgesloten dat belangrijke nadelige milieugevolgen optreden. OOC heeft aangegeven op basis van deze bevindingen de notitie met deze informatie aan te vullen. De Provincie Noord-Brabant heeft de Commissie gevraagd om de aangepaste notitie te beoordelen en daarna een definitief advies te geven.

Voorlopige beoordeling Aanmeldnotitie
De Commissie is van oordeel dat de informatie over de hoeveelheden stoffen die de installatie in- en uitgaan nog onvoldoende navolgbaar is. Niet duidelijk is in welke mate via maatregelen de uitstoot van stof, stikstof en geur kan worden beperkt. Hierdoor is het niet mogelijk te controleren of de beschreven milieugevolgen - bijvoorbeeld wat betreft luchtkwaliteit, natuur en geuroverlast - inderdaad beperkt zijn. De initiatiefnemer heeft aangegeven op basis van deze bevindingen de informatie aan te vullen. De Provincie Noord-Brabant heeft de Commissie gevraagd om de informatie zodra deze beschikbaar is, opnieuw te beoordelen. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ir. Tanja Bremer
ir. Arjen Brinkmann
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
OOC Beheer B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 15 mrt 2024