3433. Dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat (primaire zeekering)

Het waterschap Noorderzijlvest wil de Waddenzeedijk Lauwersmeer-Vierhuizergat versterken, omdat de dijk op bepaalde delen onvoldoende hoog is en de bekleding van de dijk onvoldoende sterkte heeft. Het waterschap streeft ernaar om samen met de provincie Groningen, de gemeente Het Hoge land en Rijkswaterstaat binnen het dijkversterkingsproject ook de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in en rondom het havengebied van Lauwersoog te verbeteren, de ecologische waarden van de Waddenzee, het kustgebied en het achterland te vergroten en recreatieve voorzieningen te ontwikkelen.  Voor de besluitvorming wordt een m.e.r.-procedure doorlopen. De provincie Groningen heeft de Commissie m.e.r. gevraagd hierover te adviseren.   

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-11-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
15-06-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
18-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Reikwijdte en detailniveau
In de verkenningsfase van het project heeft het waterschap al veel gedetailleerd onderzoek gedaan naar de dijkversterking en de gevolgen daarvan. De Commissie adviseert om in de uitwerkingsfase en in het milieueffectrapport niet alleen naar de dijkversterking te kijken, maar ook de drie andere doelstellingen en de effecten daarvan op de omgeving duidelijk in beeld te brengen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Marinus Kooiman
drs. Kees Vertegaal
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Noorderzijlvest

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 20 mei 2022