3442. Ontgronding en gebiedsontwikkeling Willemspolder fase 1

Dekker Grondstoffen bv wil in een deel van de Willemspolder bij IJzendoorn zand, grind en klei winnen, het gebied herinrichten voor natuur en landschap en een bijdrage leveren  aan de hoogwaterveiligheid. Op het terrein van een voormalige steenfabriek komt een haven voor de op- en overslag en de verwerking van bouwgrondstoffen. Voor dit project zijn in ieder geval een ontgrondingenvergunning en een nieuw bestemmingsplan nodig. Voordat de provincie Gelderland en de gemeente Neder-Betuwe hierover besluiten, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-12-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-03-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
21-01-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
12-04-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
13-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
22-09-2021 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport is aangevuld na eerder advies van de Commissie. De verwachte bedrijvigheid in en rond de nieuwe haven is nu goed in beeld. Ook is duidelijk waarom juist deze locatie geschikt is voor de ‘bouwstoffenHUB’. Omdat de gemeente voorlopig geen windmolens wil in het gebied, zijn deze uit het plan geschrapt.

Op twee onderdelen ontbreekt nog informatie voor het plan. De stikstofberekeningen kloppen niet en vragen om aanpassing. Ook moet beter onderbouwd worden waarom de vrijkomende grond ook echt geschikt is om het gebied in te richten. Vul het milieueffectrapport aan met deze informatie, zegt de Commissie, voordat een besluit genomen wordt over de ontgrondingenvergunning en het bestemmingsplan.
 
Gemeente, provincie en Dekker Grondstoffen hebben aangegeven het advies mee te nemen bij de verdere voorbereiding van de vergunningaanvragen.

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport legt veel nadruk op natuurontwikkeling en recreatiemogelijkheden. De beoogde plannen op het terrein van de voormalige steenfabriek blijven echter onderbelicht. Het gaat om de op- en overslag van bouwgrondstoffen die met schepen worden aan- en afgevoerd. Hiervoor wordt een nieuwe kade aangelegd. De effecten van de bedrijvigheid op het milieu zijn niet goed in beeld. Ook is niet duidelijk wat dit betekent voor omwonenden.
 
Het valt de Commissie op dat belangrijke informatie, zoals over de hoogte van eventuele windmolens, wel in achtergronddocumenten staat, maar niet in het milieueffectrapport zelf. Sommige informatie staat anders in het rapport dan in de bijlagen. Zo staat in het milieueffectrapport dat er geen grond over de openbare weg afgevoerd gaat worden, terwijl het geluidrapport vermeldt dat klei via de weg getransporteerd.
 
Reikwijdte en detailniveau
Het plan van Dekker voor de Willemspolder is de eerste fase van de grotere gebiedsvisie Midden-Waal. Laat in het milieueffectrapport zien hoe de plannen voor de Willemspolder samenhangen met deze grotere visie, adviseert de Commissie. Omdat nu nog niet zeker is of en wanneer de andere twee fases uit de gebiedsvisie Midden-Waal worden gerealiseerd, is het ook nodig duidelijk te maken hoe de Willemspolder op zich zelf gaat functioneren en aan de gestelde doelen bijdraagt.
Bij de besluitvorming over het bestemmingsplan moet vooraf duidelijk zijn welke activiteiten precies op het terrein van de voormalige steenfabriek gaan plaatsvinden. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport antwoord te geven op de vragen waarom voor deze locatie is gekozen en wat de effecten zullen zijn op de omgeving.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Wilfried ten Brinke
dr. Henk Everts
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dekker Grondstoffen BV

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Gemeente Neder-Betuwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 30 mei 2022