3471. Bedrijventerrein Trekkersveld IV gemeente Zeewolde

Aanvankelijk zou een groot datacenter naar het bedrijventerrein Trekkersveld komen, waarvoor het met 201 hectare uitgebreid moest worden. Dat gaat niet door, maar de gemeente wil het Trekkersveld nog wel met 35 hectare uitbreiden. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie heeft al eerder over deze plannen geadviseerd.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-04-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
10-06-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-07-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
06-10-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-02-2021 Ter inzage legging MER
29-04-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
29-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-08-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER 2
24-08-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-10-2021 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvullingen daarop
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER 3
28-11-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-02-2024 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies en de aanvullingen daarop
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie concludeert dat het rapport op één punt na goed beschrijft welke milieueffecten er optreden bij de uitbreiding van het terrein. Alleen de effecten op beschermde diersoorten zijn niet meegenomen. De Commissie heeft verder een aantal aanbevelingen gedaan, zoals op het gebied van duurzaamheid, landschapskwaliteit en verkeer. De gemeente zal de uitkomsten van het onderzoek verwerken in het bestemmingsplan, maar een eventueel aangevuld MER niet meer aan de Commissie voorleggen.

Voorlopig toetsingsadvies en de tweede aanvulling daarop
Het rapport is aangevuld, na eerdere adviezen van de Commissie. Het beschrijft nu volledig de mogelijke gevolgen van een datacenter voor de omgeving. Daarmee biedt het rapport in de ogen van de Commissie een goede basis voor de besluitvorming over het project. De Commissie is enthousiast over de manier waarop de effecten in de bouwfase zijn onderzocht. Er is een alternatief gevonden waarbij 98% minder stikstof terecht zal komen op natuurgebied de Veluwe. Dit is een schoolvoorbeeld voor andere projecten in Nederland, zegt de Commissie. Het laat de meerwaarde zien van het uitvoeren van stikstofberekeningen in de bouwfase van een project.

Voorlopig toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Het rapport is aangevuld na een eerder advies van de Commissie. Het beschrijft op bijna alle punten voldoende de milieueffecten van de komst van het bedrijventerrein met het datacenter. Alleen de mogelijke gevolgen van extra (bouw)verkeer voor het natuurgebied de Veluwe zijn nog niet goed onderzocht, zegt de Commissie. Ze adviseert om dit voorafgaand aan het besluit over de komst van het datacenter te onderzoeken. Daarnaast komt de Commissie met enkele aanbevelingen. Hierbij springt het meest in het oog dat er een ambitie is om zelf elektriciteit op te wekken, namelijk ruim 10% van de maximaal mogelijke opbrengst. De Commissie raadt de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland aan om deze ambitie omhoog bij te stellen. Verminder daarmee zoveel mogelijk de ruimte die elders in Nederland nodig is om te voldoen aan de grote energievraag van het datacenter. De Commissie adviseert de provincie en gemeente om het rapport eerst aan te laten vullen en pas daarna een besluit te nemen. De twee overheden hebben laten weten dit advies op te volgen en laten het rapport na aanpassing opnieuw door de Commissie beoordelen

Voorlopig toetsingsadvies
Het uitgebreide rapport bevat veel informatie en vergelijkt mogelijke toegangswegen, aansluitingen op het bestaande energienetwerk en gebruik van koelwater. Volgens de Commissie ontbreekt in de vergelijking de belangrijkste variant, waarbij op het terrein van het datacenter maximaal duurzame energie wordt opgewekt. Deze variant heeft twee grote voordelen. Vanuit landschappelijk oogpunt zorgt het ervoor dat er op andere plekken geen of minder grote wind- of zonneparken nodig zijn om aan de grote energievraag van het datacenter te voldoen. En vanuit het klimaatoogpunt voldoet het beter aan de doelstellingen van lokale, regionale en nationale overheden. Bij het gebruik van het datacenter ontstaat veel warmte. Om oververhitting te voorkomen wordt daarom gekoeld via de lucht en met water. Warmte die overblijft kan gebruikt worden om gebouwen of huizen te verwarmen. Hiervoor zijn dan wel een buizenstelsel en andere voorzieningen nodig. De Commissie zegt in haar advies dat de milieugevolgen van het koelen en van het benutten van de warmte beter in beeld moeten zijn. Tot slot adviseert de Commissie om ook de gevolgen voor de aanwezige natuur, de landschappelijk waardevolle Hoge Vaart en de gezondheid van omwonenden beter te onderzoeken. Ze adviseert de provincie en gemeente om het rapport eerst aan te laten vullen en pas daarna een besluit te nemen. De twee overheden hebben laten weten dit advies op te volgen en laten het rapport na aanpassing opnieuw door de Commissie beoordelen.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het datacenter vraagt veel energie, waarvoor een nieuw hoogspanningsstation nodig is. De grote hoeveelheid restwarmte die ontstaat kan worden hergebruikt. Beide zijn onlosmakelijk met het project verbonden. Daarom wordt geadviseerd de gevolgen van het hoogspanningsstation en de mogelijkheden voor het benutten van de restwarmte te onderzoeken. De Commissie adviseert verder goed te onderbouwen waarom de locatie bij Zeewolde geschikt is voor de vestiging van een groot datacenter. Ook adviseert ze rekening te houden met de gevolgen voor de aanwezige natuur, zowel in de acht jaar durende aanlegfase, als voor de periode dat het datacenter in gebruik is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
ing. Ben Peters
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zeewolde

Bevoegd gezag
Gemeente Zeewolde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 08 feb 2024