3516. Windpark Brielse Maasdijk (gemeente Nissewaard)

In de gemeente Nissewaard wil HVC Landwind b.v. een windpark met vijf turbines langs het Hartelkanaal bouwen en exploiteren. Voordat de betrokken overheden besluiten over de benodigde vergunningen en andere toestemmingen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Na een eerder advies van de Commissie heeft de gemeente het rapport laten aanvullen en de Commissie opnieuw om advies gevraagd.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-10-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
06-04-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
29-02-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-06-2024 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
10-06-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-07-2024 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Deze aanvulling geeft een duidelijke beschrijving van het besluitvormingsproces tot nu toe. Het gaat daarnaast goed en gestructureerd in op de eerder ontbrekende milieu-informatie. Het voorkeursalternatief van HVC inclusief de mitigerende maatregelen voor geluid, slagschaduw, (externe) veiligheid, natuur en landschap zijn goed beschreven. Ook is een toegankelijke samenvatting opgenomen. De Commissie vindt dat nu alle essentiële informatie beschikbaar is om een besluit te kunnen nemen over windturbinepark Brielse Maasdijk waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. De gemeente is verplicht zelf nog gemeentelijke regels voor het windpark op te stellen (normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid). In haar advies geeft de Commissie een aanbeveling om de gemaakte keuzes en afwegingen hierbij (door de gemeente) goed te onderbouwen.

Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectrapport laat helder het proces zien waarin van (aanvankelijk) 10 turbineposities naar alternatieven met 4 tot 6 turbines is gegaan met twee tiphoogtes (180 en 230 meter). Het rapport laat ook goed zien dat het windpark niet mogelijk is zonder grote verzachtende maatregelen, bijvoorbeeld om teveel geluidhinder tegen te gaan in woonwijken in Spijkenisse-Noord of vanwege de veiligheid (aardgasleiding en Hartelbrug).
Volgens de Commissie is het rapport echter nog niet duidelijk genoeg over welke maatregelen voor geluid, slagschaduw en (externe) veiligheid, natuur en landschap daadwerkelijk genomen gaan worden. De Commissie heeft van de gemeente Nissewaard en HVC begrepen dat deze duidelijkheid er inmiddels wel is. Zij adviseert daarom eerst het rapport hierop aan te vullen en dan pas te besluiten.
De gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen en het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voor te leggen.

Advies reikwijdte en detailniveau
In het onderzoeksvoorstel staan, op een nagenoeg rechte lijn, negen mogelijke plekken voor turbines. De milieueffecten van turbines op telkens andere delen van die lijn zullen worden onderzocht. De Commissie adviseert om eerst goed na te gaan of op alle voorgestelde plekken wel een turbine kan staan. Of dat kan, hangt bijvoorbeeld af van de afstand tot de aanwezige transportleidingen en het water. Zolang dat niet duidelijk is, heeft het samenstellen van alternatieven of gedetailleerd onderzoek naar bijvoorbeeld de effecten op de natuur, het landschap en de hinder geen zin, aldus de Commissie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. ir. Erik Klop
Loes van der Vegt

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
HVC Alkmaar

Bevoegd gezag
Gemeente Nissewaard
Provincie Zuid Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 11 jul 2024