3682. 380 kV-hoogspanningsverbinding Diemen-Ens

Tennet wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren tussen Diemen en Ens. Voor de besluitvorming hierover wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-09-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
10-03-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
ing. Jan van der Grift
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 27 mrt 2023