642. Bedrijventerrein Medel te Echteld

Het industrieschap Medel wil een bedrijventerrein ontwikkelen op de locatie Medel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Echteld. Het terrein heeft een bruto oppervlak van circa 130 hectare, exclusief enkele hoofdontsluitingswegen. Het netto terreinoppervlak, dit is de uitgeefbare grond, bedraagt circa 115 hectare.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-08-1994 Datum kennisgeving
31-08-1994 Ter inzage legging van de informatie
16-12-1994 Advies uitgebracht
Toetsing
28-12-1996 Kennisgeving MER
28-12-1996 Ter inzage legging MER
Toetsing a
16-02-1998 Kennisgeving MER
16-02-1998 Ter inzage legging MER
03-04-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van mening dat het MER plus de aanvulling voldoende informatie biedt om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming. Tijdens de toetsingsfase van het MER heeft de Commissie in een gesprek met het bevoegd gezag en de initiatiefnemer op 21 april 1997 kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal aspecten onvolledig is. De Commissie is van mening dat de voorgenomen activiteit en de alternatieven onvoldoende concreet waren uitgewerkt. De vergelijking van alternatieven, de uitkomsten van de vergelijking en de keuze van het mma waren hierdoor niet goed controleerbaar. De Commissie heeft aanbevolen om deze tekortkomingen in een aanvulling op het MER te herstellen. Op 16 februari is de aanvulling op het MER ontvangen. Hierin zijn de alternatieven nader uitgewerkt en de Commissie heeft de keuze van het basisalternatief en de invulling van het mma voldoende bevonden. Voor de verdere besluitvorming beveelt zij aan om de mogelijkheid om de waterafvoer van het verharde oppervlak af te koppelen van de riolering, nader te bekijken. Ook stelt zij voor een aantal aspecten in het bestemmingsplan nader te concretiseren: milieukwaliteitsplan, evaluatieprogramma, landschappelijke inpassing, realisatie ecologische verbindingszone langs de Linge. In het bestemmingsplan zijn de aanbevelingen uit het toetsingsadvies van de Commissie gebruikt. Zo wordt aangegeven dat een verbeterd, gescheiden rioolstelsel zal worden aangelegd: één systeem voor de afvoer van afvalwater (DA) naar de RWZI en één systeem voor de afvoer van hemelwater (H.A.) naar het DWA. Mogelijkheden voor vertraagde afvoer van dakwater naar het oppervlaktewater worden genoemd en zullen nog nader onderzocht worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Erik van Capelleveen
drs. Frans Claessen
drs. Jeroen van Haeren
ir. Kuindert van der Spek
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Industrieschap Medel (samenwerking van Tiel en Echteld)

Bevoegd gezag
Echteld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018