2506. Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

De gemeente Utrecht wil de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) aanpassen om de doorstroming en de leefbaarheid te verbeteren. Het tracé loopt van het Gandhiplein tot aan het Robert Kochplein. Op dit moment mag daar 70 km/u per uur worden gereden en liggen er drie gelijkvloerse kruisingen. In 2014 heeft de gemeenteraad van Utrecht besloten de NRU aan te passen naar 80 km/u, en om de drie kruisingen ongelijkvloers te maken, waarvan minimaal één verdiept. Op basis van deze uitgangspunten zijn verschillende tracévarianten ontwikkeld.  Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan, zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. Op advies van de Commissie m.e.r. heeft de gemeente een aanvulling op het MER gemaakt omdat de effecten tijdens de aanlegfase onvoldoende waren onderzocht. Zij heeft de Commissie vervolgens gevraagd de aanvulling op het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Aanvullend advies voor richtlijnen
11-02-2011 Adviesaanvraag
07-04-2011 Advies uitgebracht
Aanvullend richtlijnenadvies
Persbericht aanvullend richtlijnenadvies
Tussentijdse toetsing
29-10-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-11-2012 Datum kennisgeving
22-11-2012 Ter inzage legging van de informatie
21-01-2013 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
17-01-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-04-2019 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht Voorlopig Advies
Toetsing aanvulling op het MER
09-04-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-05-2019 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies over de aanvulling op het MER
De aanvulling op het milieurapport geeft meer inzicht in de effecten op leefbaarheid en verkeersdoorstroming tijdens de aanlegfase. Verschillende varianten en maatregelen voor minder hinder zijn onderzocht. Zo beschrijft het rapport onder andere de effecten van een tijdelijke weg op het tracé van de NRU tijdens de werkzaamheden. Daaruit blijkt dat het verkeer bij een bredere tijdelijke weg (2 keer 2 rijstroken, in plaats van 2 keer 1 rijstrook) beter doorstroomt. Dit zorgt voor minder verkeerstoename (en daarmee minder geluidshinder en betere luchtkwaliteit) in de wijk Overvecht, maar leidt rondom de NRU wel tot extra geluidsbelasting, een lichte verslechtering van de luchtkwaliteit en tot meer bomenkap.

Voorlopig toetsingsadvies
Het milieurapport, het bijbehorende bestemmingsplan en de interactieve webkaarten geven samen een goed beeld van de onderzochte opties in de gebruiksfase. 
In het milieurapport ontbreken nog de effecten tijdens de aanleg. Vanwege de omvang van het project duurt de aanleg ongeveer vijf jaar. Het rapport brengt de globale natuureffecten van de aanleg in beeld, maar bijvoorbeeld niet de mogelijke geluidshinder en verslechtering van de luchtkwaliteit. Ook kunnen er effecten optreden die invloed hebben op de doorstroming van het verkeer, vanwege tijdelijke of langdurige wegafsluitingen. De Commissie adviseert deze effecten in beeld te brengen, en te onderzoeken hoe deze effecten kunnen worden voorkomen of gereduceerd. De gemeente Utrecht heeft aangegeven dit voorlopig advies over te nemen en de gevraagde aanvulling voor te leggen aan de Commissie

Tussentijdse toetsing
In de 1ste fase van de planstudie Ring Utrecht is een voorkeursalternatief opgesteld voor de uitbreiding van de Noordelijke Ring Utrecht (NRU). Het voorkeursalternatief bestaat uit een opwaardering van de huidige NRU. Deze moet een volwaardig onderdeel van de Ring Utrecht worden met minimaal 2x2 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een maximum snelheid van ten minste 80 km/uur. In de 2de fase van de planstudie wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een voorkeursvariant. Deze fase is opgesplitst in fase 2a, met daarin de keuze voor de voorkeursvariant en fase 2b, de uitwerking van de voorkeursvariant. Eindproduct is het MER NRU, dat dient als onderbouwing bij het bestemmingsplan. Het resultaat van fase 2a is beschreven in het NRU-keuzedocument.

De Commissie is van oordeel dat het NRU-keuzedocument en de bijlagen veel relevante informatie bevatten die, mede door het duidelijke grafische materiaal, ook zeer toegankelijk is gepresenteerd. Helder worden de processtappen beschreven die zijn doorlopen en de wijze waarop de omgeving en het milieueffectonderzoek betrokken zijn bij de onderbouwing van keuzes. Op enkele onderdelen adviseert de Commissie, ten behoeve van de onderbouwing van de keuze van de voorkeursvariant (fase 2a), de informatie nog aan te vullen:

Bereikbaarheid

 • Presenteer de mate waarin met het voorgestelde wegprofiel de gewenste verkeerscapaciteit gerealiseerd kan worden.
 • Geef aan welke omleidingroutes gebruikt zullen worden als de maximumcapaciteit wordt overschreden en wat de effecten daarvan zijn voor de leefomgeving.
 • Geef aan welke maatregelen mogelijk zijn om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid voor hulpdiensten te garanderen.
 • Geef aan wat de toekomstvastheid is van de onderzochte varianten.

Leefomgeving

 • Geef aan of bij het doel om minimaal te voldoen aan de wettelijke vereisten het vaststellen van hogere (geluid-)waarden is inbegrepen.
 • Geef een indicatie van het aantal blootgestelden en gehinderden per luchtkwaliteit-, respectievelijk geluidbelastingklasse.
 • Presenteer globaal de verschillen tussen bewoners wat betreft de blootstelling aan luchtverontreiniging en de hinder door geluidbelasting (verschillen hoog- en laagbouw en verschillen per locatie langs de NRU).

Inpassing / Natura 2000

 • Geef een onderbouwing waarom significante gevolgen voor (en aantasting van de natuurlijke kenmerken van) Natura 2000-gebieden uitgesloten kunnen worden. Betrek daarbij de toename in stikstofdepositie en de mogelijke gevolen van wijziging in waterhuishouding tijdens de aanlegfase.

Effectbeoordeling

 • Beoordeel de effecten ten opzichte van zowel de huidige situatie als de autonome ontwikkeling.


Aanvullend advies voor richtlijnen
De Commissie beschouwt als hoofdpunten voor beide MER'en in de 2e fase: 

 • Een beschrijving van de verkeers- en de omgevingsdoelstelling en toetsing van de varianten aan deze doelstellingen in 2030. 
 • Een transparante weergave van het selectieproces van de voorkeursvariant en de afwegingen die daarin worden gemaakt. 
 • De milieueffecten inclusief de cumulatie van gelijksoortige effecten van verschillende bronnen. 
 • Visualisaties van de kansen en mogelijkheden om de leefomgevingskwaliteit te laten verbeteren.
 • Een goede samenvatting.

De Commissie gaat in het advies uitvoerig in op het selectieproces van de uiteindelijke variant. Ook adviseert de Commissie voor de A12 / A27 en de Noordring eenzelfde systematiek te volgen.  Zo blijft de onderlinge samenhang gewaarborgd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Tanja Bremer
ing. Peter Kroeze

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 28 mei 2019