2706. Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014

De provincie Limburg herziet het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL 2006). Bij deze herziening, POL 2014, richt de provincie zich vooral op het formuleren van beleidskeuzes voor verschillende thema’s, zoals woningbouw en landbouw. De provincie Limburg heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-08-2012 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
24-08-2012 Aankondiging start procedure
27-08-2012 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
08-11-2012 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Aanvullende reikwijdte en detailniveau
08-07-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
16-09-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Aanvullend advies reikwijdte en detaliniveau
Toetsing
06-05-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-05-2014 Kennisgeving MER
16-05-2014 Ter inzage legging MER
10-07-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie heeft waardering voor het systematisch opgestelde milieueffectrapport en vindt daarom ook dat het rapport voldoende informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over het plan. Het detailniveau van het milieueffectrapport sluit goed aan bij het detailniveau van het Omgevingsplan.
Uit het milieueffectrapport blijkt dat met het POL 2014 de doelen voor het overgrote deel worden behaald maar dat natuur een aandachtspunt blijft.

 

(Aanvulling op) Advies reikwijdte en detailniveau
Het omgevingsplan en het bijbehorende milieueffectrapport komen in twee fasen tot stand. De Commissie heeft voorafgaand aan beide fasen geadviseerd over de inhoud van het rapport. Fase 1 heeft voor fase 2 een geschikt vertrekpunt opgeleverd, o.a. bestaande uit een beeld van: de verschillen in ontwikkeling en ambities tussen de regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Limburg, de (on)zekerheden per beleidsterrein, de belemmeringen voor gewenste ontwikkelingen en de effecten die deze ontwikkelingen. De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie voor het milieueffectrapport dat in fase 2 zal worden opgesteld:

  • De vertaling van de regionale ambities naar concrete doelen en meetbare indicatoren.
  • Een beoordeling van het belang van en de synergie / strijdigheden tussen de thema’s en milieudoelen.
  • Het voorkeursalternatief met een beschrijving van de milieueffecten bij maximaal benutten van geboden mogelijkheden.
  • Inzicht in significante effecten op Natura 2000-gebieden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
drs. ing. Leo Oprel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
009.1 Advies vanwege grensoverschrijdende gevolgen
D09 2011: landinrichting
D11.3 2011: industrieterrein
D11.4 2011: intensieve landbouw
D15.2 2011: grondwater onttrekken/infiltreren
D22.2 2011: windturbinepark
D43 2011: race- en testbanen gemotoriseerde voertuigen

Bijgewerkt op: 26 mrt 2018