2777. Oprichting thermische reinigingsinstallatie A. Jansen BV te Son

Jansen BV wil op haar locatie aan de Kanaaldijk in Son een bestaande installatie (een zogenaamde thermische reinigingsinstallatie) aanpassen voor de verwerking van teerhoudend asfaltgranulaat (zoals oude dakbedekking) en voor andere afvalstoffen (zoals vervuilde grond). Hiervoor is een nieuwe omgevingsvergunning nodig. De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten hier binnenkort over. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-03-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
21-03-2013 Aankondiging start procedure
22-03-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
01-07-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
15-12-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-03-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Persbericht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
29-04-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-01-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In de aanvulling op het rapport is berekend welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn en hoeveel energie kan worden bespaard. Uit de aanvullende informatie blijkt dat per maatregel, bijvoorbeeld het bijstoken van biobrandstof, tot 20% energiebesparing mogelijk is. Uit het oorspronkelijke rapport bleek dat de uitstoot van stikstof iets toeneemt. Het project is inmiddels gemeld bij het Programma Aanpak Stikstof (waarin maatregelen worden genomen om natuur te verbeteren en economische ontwikkelingen mogelijk te maken), waardoor de beschermde natuur nu niet meer wordt aangetast. De Commissie vindt dat er nu voldoende informatie ligt om een afweging over het plan te kunnen maken waarbij het milieubelang kan worden meegewogen.


Voorlopig toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat bij de thermische reiniging veel energie nodig is. Ook blijkt dat de milieueffecten op de leefomgeving beperkt zijn doordat in de directe omgeving geen woningen liggen. Het rapport beschrijft technieken om energie te besparen, maar deze zijn niet toepasbaar volgens het rapport. De Commissie vindt niet goed onderbouwd waarom deze technieken niet gebruikt kunnen worden. Met deze technieken kan de installatie veel energie besparen en netto veel minder CO2 uitstoten. Nu is onduidelijk welke mogelijkheden de provincie heeft om energiebesparende maatregelen voor te schrijven. Luchtverontreiniging vanuit het bedrijf (uitstoot van stikstofoxiden) kan schade veroorzaken aan beschermde natuur in bijvoorbeeld het natuurgebied Leenderbos Groote Heide & De Plateaux. In het rapport is nog niet aangetoond of de installatie kan worden gerealiseerd zonder schade te veroorzaken aan deze natuur. De Commissie adviseert het rapport op deze punten aan te passen. De Provincie heeft laten weten het milieueffectrapport aan te vullen en nogmaals aan de Commissie voor te leggen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseerde in het MER in ieder geval aandacht te besteden aan:

  • Een onderbouwing waarom geen locatie-alternatieven worden overwogen en een omschrijving van de uitvoeringsalternatieven met inzicht in de voor- en nadelen van de voorgestelde technologie.
  • Inzicht in de emissies naar de lucht, de immissies en deposities als gevolg daarvan en de mogelijkheden tot vermindering van emissies.
  • Gedetailleerde massa- en energiebalansen van de alternatieven en varianten.
  • De geluidsemissie van het bedrijf in de huidige situatie, na herinrichting van het bedrijf inclusief de TAG installatie en de gevolgen voor de omgeving.
  • De mogelijke (cumulatieve) gevolgen van het voornemen voor de volksgezondheid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Hans J.A. van Leeuwen, BSc
ir. Huub Stassen

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
A. Jansen B.V.

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 2011: gevaarlijk afval
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval

Bijgewerkt op: 26 jan 2016