2808. Pluimveehouderij Jofra-Poultry, Houtbroekstraat 8 te Someren

Pluimveebedrijf Jofra-Poultry breidt haar vleeskuikenbedrijf uit. Hiervoor is een verandering van het bouwvlak nodig waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Voor deze wijziging wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-07-2013 Kennisgeving MER
04-07-2013 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
09-12-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Bij toetsing van het MER signaleerde de Commissie een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang. Deze hadden met name betrekking op de verspreidingsberekeningen voor ammoniak, geur en fijn stof. Daarnaast was de Passende beoordeling onvolledig.
De initiatiefnemer heeft de ontbrekende informatie aangevuld. Hieruit blijkt dat het voornemen geen negatieve effecten heeft op Natura 2000.
De Commissie constateert dat er nog onjuistheden zitten in de uitgangspunten voor de verspreidingsberekeningen. Hierdoor zijn met name de effecten van de geurbelasting voor de omgeving niet volledig in beeld. De Commissie adviseert deze onjuistheden te corrigeren en de verspreidingsberekeningen voorafgaand aan het vervolg van de procedrue nogmaals uit te voeren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Evelyne Coopmann- van Overbeek
ing. Wim Hoeve

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Pluimveebedrijf Jofra-Poultry

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 09 dec 2013