3499. Argent Energy Netherlands B.V., Amsterdam

Argent Energy B.V. produceert in het westelijke havengebied van Amsterdam biodiesel uit organische grondstoffen en reststromen. Het bedrijf wil de productie vergroten naar maximaal 600.000 ton per jaar. Daarvoor vraagt het een nieuwe vergunning aan en wordt een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-08-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Argent Energy Netherlands Holding BV

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Provincie Noord-Holland
Rijkswaterstaat West Nederland Noord

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)
D21.6 2018: De wijziging of uitbreiding van een geïntegreerde chemische installatie, dat wil zeggen een installatie voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor: de fabricage van organische basischemicaliën; anorganische basischemicaliën; of fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen) >= 100.000 ton pj; basisproducten voor gewasbescherming en van biociden; of farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé >= 20.000 ton pj; of explosieven
D25.1 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met opslagcapaciteit >= 100.000 ton

Bijgewerkt op: 17 sep 2020