3499. Argent Energy Nederland B.V., Amsterdam

Argent Energy in het Westelijk Havengebied van Amsterdam produceert biodiesel uit organische reststromen, zoals frituurvet. Het bedrijf wil de toegestane productie vergroten van 200.000 ton naar maximaal 600.000 ton per jaar. Daarvoor zijn verschillende vergunningen nodig. Voordat het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland daarover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-08-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
09-11-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
21-01-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-07-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
29-04-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-07-2022 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is aangevuld na eerder advies van de Commissie. Er is nu voldoende informatie over bijvoorbeeld energieverbruik, vermindering van broeikasgassen, geluid van aangemeerde schepen en gebruik van restwarmte als brandstof voor de fabriek. Alleen op de geurbelasting voor de omgeving is meer toelichting en onderbouwing nodig, oordeelt de Commissie.
De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de vergunningen.

Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectrapport brengt de meeste milieueffecten goed in beeld, zoals stikstofneerslag op natuur en externe veiligheid. Op andere onderdelen is meer toelichting en aanvulling van milieu-informatie nodig, zoals het energieverbruik, de vermindering van broeikasgassen en de geluid- en geureffecten. Ook adviseert de Commissie om beter te onderzoeken of het bedrijf milieuwinst kan boeken door gebruik van restwarmte. 
De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de vergunningen. De provincie neemt dat advies over en zal het aangevulde milieueffectrapport weer voorleggen aan de Commissie.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het bedrijf wil met de productie van biodiesel bijdragen aan de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen. Wat die bijdrage kan zijn, moet duidelijk worden uit het rapport. Daarvoor is onder andere een goede beschrijving nodig van het productieproces en de installaties, van de gebruikte stoffen en hun oorsprong en van de technieken die worden ingezet om het energie- en watergebruik en de schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
drs. Martin Poot
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Argent Energy Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)
D21.6 2018: De wijziging of uitbreiding van een geïntegreerde chemische installatie, dat wil zeggen een installatie voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor: de fabricage van organische basischemicaliën; anorganische basischemicaliën; of fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen) >= 100.000 ton pj; basisproducten voor gewasbescherming en van biociden; of farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé >= 20.000 ton pj; of explosieven
D25.1 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met opslagcapaciteit >= 100.000 ton

Bijgewerkt op: 13 jul 2022