3499. Argent Energy Nederland B.V., Amsterdam

Argent Energy in het westelijke havengebied van Amsterdam produceert biodiesel uit organische reststromen. Het bedrijf wil de productie vergroten van 100.000 ton naar maximaal 600.000 ton per jaar door installaties aan te passen en bij te bouwen. Daarvoor zijn vergunningen nodig. Voordat de omgevingsdienst daarover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-08-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
09-11-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het bedrijf wil met de productie van biodiesel bijdragen aan de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen. Wat die bijdrage kan zijn, moet duidelijk worden uit het rapport. Daarvoor is onder andere een goede beschrijving nodig van het productieproces en de installaties, van de gebruikte stoffen en hun oorsprong en van de technieken die worden ingezet om het energie- en watergebruik en de schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Argent Energy Nederland B.V.

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Provincie Noord-Holland
Rijkswaterstaat West Nederland Noord

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen
D18.1 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met capaciteit >=50 ton per dag voor de verwijdering van afval (anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 18.7)
D21.6 2018: De wijziging of uitbreiding van een geïntegreerde chemische installatie, dat wil zeggen een installatie voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor: de fabricage van organische basischemicaliën; anorganische basischemicaliën; of fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen) >= 100.000 ton pj; basisproducten voor gewasbescherming en van biociden; of farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé >= 20.000 ton pj; of explosieven
D25.1 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie bestemd voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met opslagcapaciteit >= 100.000 ton

Bijgewerkt op: 09 nov 2020