3659. Veilige Vecht - locatie Zwolle-Dalfsen

Waterschap Drents Overijsselse Delta wil de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle versterken. Het traject  is ongeveer 17 kilometer lang en loopt afwisselend door stedelijk en landelijk gebied. Voordat over de dijkversterking wordt besloten, worden de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie Overijssel heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het nog op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-04-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ir. Casper van der Giessen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: mr. Lotte Geense

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Drents Overijsselse delta (WDOD)

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 15 jun 2022