3674. Versterking Standhazensedijk Drimmelen

Waterschap Brabantse Delta wil de Standhazensedijk in Drimmelen versterken, omdat een deel van de dijk niet meer aan de waterveiligheidsnormen voldoet. Water dat onder de dijk door stroomt neemt zand mee en zorgt voor verzwakking van de dijk. Om de milieugevolgen van de dijkversterking goed mee te wegen bij de besluitvorming is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
17-06-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-09-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Voor de versterking van het 730 meter lange dijktraject beschrijft het milieueffectrapport drie mogelijke oplossingen. De milieueffecten daarvan zijn beperkt en de verschillen klein. Elke oplossing geeft tijdelijk enige hinder voor de omgeving en licht negatieve effecten voor natuur. Het waterschap kiest voor een kunststof schermconstructie in de binnenberm van de dijk als voorkeursoplossing. Dit wordt in de volgende fase verder uitgewerkt. In die fase wordt ook gekeken naar maatregelen om negatieve effecten voor de natuur te verzachten en naar kansen voor natuurversterking.

De Commissie adviseert om de komende tijd de waterveiligheid van de dijk goed te monitoren, zodat eventueel tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden als de dijk verder verzwakt. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan de aansluiting op naastgelegen dijktrajecten, in verband met toekomstige versterkingsmaatregelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Goutbeek
prof. dr. ir. Bas Jonkman

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Brabantse Delta

Bevoegd gezag
Waterschap Brabantse Delta

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 22 sep 2022