Zienswijzen

Wanneer neemt de Commissie zienswijzen mee in een advies? 
De betrokken overheid bepaalt of wij zienswijzen meenemen in het advies. Dat gebeurt dus niet standaard, maar het kan wel. En wij zien de meerwaarde er zeker van in, omdat het de kwaliteit en bruikbaarheid van het advies vergroot.
We hebben ongeveer drie weken nodig om de zienswijzen te beoordelen en te verwerken. Die periode bepalen we in overleg.

Kan ik mijn mening over een project of milieueffectrapport ook direct aan de Commissie voorleggen? 
Nee, dan kan niet. De betrokken overheid bepaalt of de Commissie zienswijzen meeneemt in een advies. De overheid kan ook een moment plannen waarop belanghebbenden mondeling hun mening of vragen aan de Commissie kunnen voorleggen, bijvoorbeeld bij het locatiebezoek bij de start van het adviestraject.

Wanneer is participatie in de m.e.r.-procedure verplicht? 
Dat hangt af van de m.e.r.-procedure. 

 • In de uitgebreide procedure moet er gelegenheid zijn om zienswijzen in te dienen voordat het milieueffectrapport is geschreven.
  Belanghebbenden kunnen dan aangeven wat er volgens hen in het milieueffectrapport onderzocht moet worden. Het bevoegd gezag bepaalt de termijn en participatievormen.
 • In de uitgebreide en beperkte procedure moet er gelegenheid zijn om zienswijzen in te dienen als het milieueffectrapport klaar is. Dit is de toetsingsfase. 
  Belanghebbenden kunnen dan aangegeven of relevante informatie ontbreekt in het milieueffectrapport. De termijnen hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene Wet bestuursrecht. Het milieueffectrapport moet minimaal 6 weken ter inzage liggen.

 

Participatie levert lokale informatie op en daarmee een beter advies van de Commissie. Het leidt tot betere plannen, meer draagvlak, vertrouwen, een soepel proces en minder procedures.

Voordelen van participatie:

 • Het proces wordt democratischer en transparanter
 • Lokale kennis wordt benut
 • Het draagvlak voor het plan en de vragen die in de samenleving leven worden duidelijk
 • Burgers denken mee over oplossingen
 • Het voorkomt of vermindert onrust
 • Discussie over een project is eerder op basis van feiten dan emoties

Factsheet Participatie en milieueffectrapportage
Infographic Participatie en milieueffectrapportage