Zienswijzen

Wanneer neemt de Commissie zienswijzen mee in een advies? 
De betrokken overheid bepaalt of wij zienswijzen meenemen in het advies. Dat gebeurt dus niet standaard, maar het kan wel. En wij zien de meerwaarde er zeker van in, omdat het de kwaliteit en bruikbaarheid van het advies vergroot.
We hebben ongeveer drie weken nodig om de zienswijzen te beoordelen en te verwerken. Die periode bepalen we in overleg.

Kan ik mijn mening over een project of milieueffectrapport ook direct aan de Commissie voorleggen? 
Nee, dan kan niet. De betrokken overheid bepaalt of de Commissie zienswijzen meeneemt in een advies. De overheid kan ook een moment plannen waarop belanghebbenden mondeling hun mening of vragen aan de Commissie kunnen voorleggen, bijvoorbeeld bij het locatiebezoek bij de start van het adviestraject.

Wanneer is participatie in de mer-procedure verplicht?

Dat hangt af van de procedure van het plan of besluit waar het milieueffectrapport bij hoort, zoals een omgevingsplan of omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag moet bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het projectbesluit aangeven hoe inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de voorbereiding van het plan of besluit en wat de resultaten daarvan zijn. Participatie kan zowel over de milieueffecten van het plan of besluit gaan als over de inhoud van het milieueffectrapport.

Er moet altijd gelegenheid zijn om zienswijzen in te dienen als het milieueffectrapport klaar is. Dit is de toetsingsfase, waarin ook de Commissie mer (soms verplicht) advies uitbrengt over het rapport. 
Iedereen kan dan aangegeven of relevante informatie ontbreekt in het milieueffectrapport. De termijnen hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Het milieueffectrapport moet minimaal 6 weken ter inzage liggen.

Participatie levert lokale informatie op en daarmee een beter advies van de Commissie. Het leidt tot betere plannen, meer draagvlak, vertrouwen, een soepel proces en minder procedures.

Voordelen van participatie:

  • Het proces wordt democratischer en transparanter
  • Lokale kennis wordt benut
  • Het draagvlak voor het plan en de vragen die in de samenleving leven worden duidelijk
  • Burgers denken mee over oplossingen
  • Het voorkomt of vermindert onrust
  • Discussie over een project is eerder op basis van feiten dan emoties

Factsheet Participatie en milieueffectrapportage
Infographic Participatie en milieueffectrapportage