Wat is m.e.r.?

Milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieueffecten van een plan of project in beeld. De verwachte gevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport. Zo kan de overheid de milieueffecten meenemen bij haar besluit over het plan of project. 

Wat is het doel?

Met milieueffectrapportage krijgt het milieu een plaats in de besluitvorming over een plan of project, zoals een windturbinepark, de aanleg van een weg of een nieuw bedrijventerrein. De verwachte effecten voor het milieu worden beschreven in een milieueffectrapport. Ook worden er alternatieve oplossingen beschreven, zodat verschillende effecten in beeld komen. De overheid, die besluit over het plan of project, kan zo het rapport meenemen in haar overwegingen.

Infographic Hoe werkt de m.e.r.-procedure? (pdf)

 

Wie doet wat in de m.e.r.-procedure?

Bevoegd gezag
De overheid die het besluit over een plan of project neemt, meestal de gemeenteraad, Provinciale Staten of een minister.

Initiatiefnemer
Dat kan iedereen zijn. Een particulier die een windturbine wil of de minister die een spoorlijn wil aanleggen. De initiatiefnemer stelt het milieueffectrapport op of laat dit doen door bijvoorbeeld een adviesbureau.

Commissie m.e.r.
Is onafhankelijk, bij wet geregeld en adviseert overheden over de inhoud van milieu-informatie. Zij kan of moet advies geven:

  • Bij de start van een m.e.r.-procedure
    Wij geven dan aan welke informatie het milieueffectrapport moet beschrijven. Dat is een advies over reikwijdte en detailniveau.
  • Als het milieueffectrapport geschreven is
    Dan geven wij een toetsingsadvies: bevat het milieueffectrapport alle informatie om het milieubelang goed mee te wegen bij het besluit?
  • Ook advies op andere momenten
    Wij kunnen ook op andere momenten adviseren, bijvoorbeeld nog voor de start over een logische opzet van de m.e.r.-procedure of tussentijds.

Factsheet Milieueffectrapportage in een notendop