1422. Herontwikkeling Zeeburgereiland Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft het voornemen het Zeeburgereiland in de komende jaren te ontwikkelen tot een gebied voor wonen, werken en recreatie. In verband met de herontwikkeling van het eiland moet ook de waterkering worden aangepast en uitgebreid. Verder is de verplaatsing van een jachthaven aan de orde.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-04-2004 Datum kennisgeving
07-04-2004 Ter inzage legging van de informatie
26-05-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing Herontwikkeling Zeeburgereiland Amsterdam
25-06-2008 Kennisgeving MER
25-06-2008 Ter inzage legging MER
02-07-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-10-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase
Uit de startnotitie blijkt dat er voor het Zeeburgereiland al diverse goed bruikbare onderzoeken zijn uitgevoerd. Het MER kan de conclusies uit deze studies weergeven en erop voortbouwen.

Op het Zeeburgereiland zijn diverse hinderzones aanwezig, onder meer langs de doorgaande verkeerswegen. Het MER moet aangeven wat dat betekent voor het woon- en leefmilieu op het eiland. Verder moet duidelijk hoe (de randen van) het eiland zo worden ingericht dat ecologische hoofdstructuur die over het eiland loopt, voldoende invulling krijgt. De gemeente stelt voor de herinrichting nu een vrijstellingsbesluit vast voor een eerste fase van de herontwikkeling. Later volgen bestemmingsplannen voor de volgende fasen. Daarvoor dient dit MER ook als onderbouwing.

Toetsing
De Commissie heeft het MER getoetst en daarbij in aanmerking genomen voor welke besluiten het MER de onderbouwing moet leveren. Zij is van mening dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is voor:

  • de besluiten over de herontwikkeling van het Zeeburgereiland
  • het besluit over de verplaatsing van de jachthaven
  • het besluit (op plan-m.e.r.-niveau) over de aanpassing van de waterkering.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
ir. Hans Huizer
ir. Jan Termorshuizen
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Projectbureau IJburg

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018