3097. Bestemmingsplan buitengebied Twenterand

De gemeente Twenterand stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het landelijk gebied. Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard. Ook zijn er enkele ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen waaronder vergroting van het bouwvlak bij agrarische bedrijven en verschillende kleinschalige recreatieve ontwikkelingen. Voordat de gemeente besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Twenterand heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-01-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-01-2016 Kennisgeving MER
15-01-2016 Ter inzage legging MER
17-05-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport veel nuttige informatie voor het besluit bevat, maar dat het rapport nog niet compleet is. Het is namelijk nog onduidelijk welke uitbreidingsmogelijkheden agrarische bedrijven hebben. Daardoor zijn de milieueffecten hiervan ook onduidelijk. Ook ontbreekt een alternatief met maatregelen om aantasting van omliggende Natura 2000-gebieden, zoals Engbertsdijksvenen en het Vecht- en Beneden-Reggegebied door luchtverontreiniging (ammoniak) van veehouderijen te voorkomen. Verder zijn niet alle milieueffecten goed in beeld gebracht, zoals geur. De Commissie adviseert daarom het rapport aan te passen en daarna pas een besluit over het plan te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Twenterand

Bevoegd gezag
Gemeente Twenterand

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Bijgewerkt op: 27 mei 2016