3464. Pluimveehouderij De Groot, Kiel-Windeweer

Maatschap De Groot wil een deel van haar pluimveehouderij in Kiel-Windeweer herbouwen, nadat in 2019 twee stallen door brand zijn verwoest. Het bedrijf wil vier nieuwe stallen bouwen. Voordat de provincie Groningen besluit over de omgevingsvergunning, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-03-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
27-04-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-07-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
18-02-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-03-2021 Ter inzage legging MER
26-05-2021 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
22-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-08-2021 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is aangevuld na een eerder advies van de Commissie. De aanvulling houdt rekening met gewijzigde marktomstandigheden. Dit betekent dat het diervriendelijker alternatief de voorkeur krijgt, met het Beter Leven 1 ster keurmerk. Alle stallen worden in dit alternatief voorzien van een overdekte uitloop. Voor de onderwerpen fijnstof, geur en ammoniak bevat het aangevulde rapport nu voldoende informatie. De nieuwe samenvatting geeft een goed beeld van het aangevulde milieueffectrapport. Het geeft de lezer informatie over de onderzochte alternatieven en laat zien wat de gevolgen van elk alternatief voor het milieu zijn. Ook de overwegingen om tot het voorkeursalternatief te komen staan vermeld in de samenvatting.
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om bij het besluit over de omgevingsvergunning het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen.

Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectrapport beschrijft vijf mogelijkheden voor de herbouw, waarvan er één de voorkeur heeft en waarvoor een vergunning is aangevraagd. De Groot heeft onlangs besloten om ook een vergunning aan te vragen voor een diervriendelijker alternatief, dat is gebaseerd op het Beter Leven 1 ster keurmerk. Het milieueffectrapport geeft voor deze optie nog onvoldoende informatie over de uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak. Om omwonenden en bestuurders goed te kunnen informeren is een samenvatting bij het milieueffectrapport belangrijk. In de huidige samenvatting ontbreekt nu een overzicht van de effecten van de verschillende alternatieven en een toelichting waarom voor het voorkeursalternatief is gekozen. Ook het besluit van De Groot om voor zowel het voorkeursalternatief als het diervriendelijke alternatief een vergunning aan te vragen moet nog een plek krijgen in de samenvatting aldus de Commissie. De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen. De provincie neemt dit advies over en laat de Commissie het aangepaste milieueffectrapport opnieuw beoordelen voordat zij een besluit neemt.

Reikwijdte en detailniveau
Met de nieuwe stallen neemt de totale staloppervlakte toe tot circa 19.000 m2. Dit betekent meer ruimte per dier, want het aantal dieren op het bedrijf blijft gelijk. De bedrijfsvoering met de nieuwe stallen wordt daarmee anders dan voor de brand. Voor de omgeving is het belangrijk om te weten of dit invloed heeft op onder meer de luchtkwaliteit, geur- en geluidhinder. Vergelijk daarom in het milieueffectrapport de effecten van de nieuwe stallen met de situatie van voor de brand. Dit laat goed zien wat er feitelijk gaat veranderen, aldus de Commissie. Ook wordt bij de nieuwe stallen rekening gehouden met een overdekte uitloop die in de toekomst gebouwd kan worden. Deze toevoeging wordt alvast in de vergunningaanvraag opgenomen. De Commissie adviseert om in het rapport ook de effecten van de stallen met overdekte uitloop te onderzoeken. Op deze manier komen de effecten voor de korte en lange termijn in beeld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
Willem Foppen

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap De Groot

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure

Bijgewerkt op: 13 aug 2021