Twee m.e.r.-procedures

Er zijn twee m.e.r.-procedures

De beperkte procedure voor vergunningen zoals:

  • Omgevingsvergunning
  • Ontgrondingenvergunning
  • Vergunning Kernenergiewet
  • Sommige Waterwetvergunningen

Als voor de vergunningen een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet is vereist, dan geldt de uitgebreide procedure.

De uitgebreide procedure geldt voor plannen, zoals structuurvisies, bestemmingsplannen en complexe projecten. Een project is complex als: 

  • er een passende beoordeling nodig is
  • de overheid zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag is. Bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanherziening, een Tracébesluit of een dijkversterkingsplan.

De stappen in de twee procedures

Beperkte procedure   Uitgebreide procedure
Mededeling door initiatiefnemer aan bevoegd gezag. Openbare kennisgeving 
niet verplicht

  Mededeling door initiatiefnemer aan bevoegd gezag (bij project). Openbare kennisgeving
Eventueel raadplegen adviseurs en betrokken overheidsinstanties over reikwijdte en detailniveau

  Altijd raadplegen adviseurs en betrokken overheidsinstanties over reikwijdte en detailniveau
Bevoegd gezag kan mogelijkheid bieden voor indienen zienswijzen

  Bevoegd gezag moet mogelijkheid bieden voor indienen zienswijzen
Commissie m.e.r. kan advies geven over
reikwijdte en detailniveau

  Commissie m.e.r. kan advies geven over
reikwijdte en detailniveau
Eventueel advies van bevoegd gezag over reikwijdte en detailniveau (op verzoek initiatiefnemer of ambtshalve)

  Als bevoegd gezag niet de initiatiefnemer is: advies van bevoegd gezag over reikwijdte en detailniveau (bij project)
Opstellen en openbaar maken van het milieueffectrapport

  Opstellen en openbaar maken van het milieueffectrapport
Verplichting zienswijzen in te laten dienen
op het milieueffectrapport

  Verplichting zienswijzen in te laten dienen
op het milieueffectrapport
Op verzoek toetsingsadvies Commissie m.e.r.

  Verplicht toetsingsadvies Commissie m.e.r.

Besluit nemen inclusief motivering

Bekendmaken besluit

Evaluatie

 

Vaststellen plan/besluiten nemen inclusief motivering
Bekendmaken plan/besluit

Evaluatie