Wetgeving en mer

Milieueffectrapportage is wettelijk verankerd in afdeling 16.4 van de Omgevingswet.
De instelling van de Commissie mer is geregeld in artikel 17.5 van deze wet. Naast de Omgevingswet is het Omgevingsbesluit belangrijk bij het bepalen of een mer-procedure moet worden doorlopen. De mer-plicht is voor een belangrijk deel in dit besluit geregeld, net als de mer-procedure en de inhoud van milieueffectrapporten en mer-beoordelingen. Ook de werkwijze van de Commissie mer is uitwerkt in afdeling 12.1 van het Omgevingsbesluit.

De mer-regelgeving in de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit is gebaseerd op Europese regelgeving. Deze Europese regelgeving is daarom van belang voor bijvoorbeeld de uitleg van begrippen in de Nederlandse mer-regelgeving.

EU-Richtlijnen

Mer-richtlijn (projecten)

· Richtlijn 2014/52/EU, 16 april 2014, tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

· Richtlijn 2011/92/EU, 13 december 2011, betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (codificatie)

· Geconsolideerde tekst M.e.r.-richtlijn

Smb-richtlijn (plannen en programma's)

· Smb-richtlijn 2001/42/EG

Guidances

De Europese Commissie heeft enkele guidances uitgebracht voor de interpretatie van de Europese richtlijnen. De belangrijkste zijn:

· Interpretation of definitions of project categories of annex I en II of the EIA Directive

· Commission's Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment

Deze handleidingen hebben niet de status van regelgeving. In de handleidingen geeft de Europese Commissie helderheid hoe de richtlijnen moeten worden gelezen. Ze geeft daarbij wel aan dat de uiteindelijke interpretatie van het Unierecht bij het Europese Hof van Justitie ligt. Het Hof van Justitie verwijst voor de interpretatie van richtlijnen echter geregeld naar handleidingen. Geheel vrijblijvend zijn deze handleidingen dus niet.

Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hecht waarde aan de Guidances bij gebrek aan duidelijkheid over een begrip of uitleg van een inhoudsvereiste voor een milieueffectrapport.