Wanneer is m.e.r. verplicht?

De Wet milieubeheer regelt de m.e.r.-procedure en de inschakeling van de Commissie. Het Besluit m.e.r. beschrijft welke activiteiten m.e.r.-plichtig zijn. 

Milieueffectrapportage is verplicht bij een plan als:

  • het plan kaders stelt voor activiteiten in het plangebied waarvoor volgens de Wet milieubeheer een project-m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling verplicht is,
  • of als de ontwikkelingen binnen het plan mogelijk tot significante gevolgen leiden voor Natura 2000-gebieden waardoor een Passende beoordeling nodig is.

Milieueffectrapportage is verplicht bij een project als:

  • de activiteit staat in kolom 1 van onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r.,
  • de omvang van de activiteit de drempelwaarde overschrijdt,
  • en er een besluit als genoemd in kolom 4 van de C-lijst nodig is.

Boven de drempelwaarde van onderdeel D van de Bijlage bij het Besluit m.e.r. moet een formele m.e.r.-beoordeling plaatsvinden.

Plan-m.e.r.
Plan-m.e.r. ondersteunt de overheid bij strategische afwegingen. Bijvoorbeeld over tracés voor hoogspanningsverbindingen of bij de keuze van locaties voor woningen of bedrijven.

Project-m.e.r.
Bij een besluit over realisatie van een activiteit volgt een project-m.e.r. over de milieugevolgen van concrete alternatieven.