2224. Waterberging Volkerak - Zoommeer

Rijkswaterstaat wil bij (extreem) hoogwater Zuid-West Nederland beter beschermen door water op te vangen in het Volkerak-Zoommeer. Het project is onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. Het project moet incidenteel een verhoging van de waterstand van 2,5 meter mogelijk maken.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-02-2009 Adviesaanvraag
23-02-2009 Datum kennisgeving
23-02-2009 Ter inzage legging van de informatie
27-04-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-01-2013 Kennisgeving MER
11-01-2013 Ter inzage legging MER
23-01-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-03-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over de waterberging in het Volkerak-Zoommeer waarin het milieubelang volwaarig wordt meegewogen. Het MER motiveert duidelijk waarom de voorziene maatregelen beschouwd kunnen worden als no-regret maatregelen ten opzichte van andere maatregelen.

 

 

Richtlijnenadvies
De Commissie adviseerde in april 2009 om het MER vooral te richten op:

 

 

  • De relatie tussen dit project en noodzakelijke lange termijn maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.
  • Twee scenario's voor waterafvoer: een scenario waarbij de Oosterschelde gebruikt wordt als eerste opvangmogelijkheid door het eerder sluiten van de Stormvloedkering en een worst case scenario, waarin lange tijd niet gespuid kan worden.
  • Veranderende faalmechanismen.
  • De aanwezige en te verwachten natuurwaarden in een 'zoet' en een 'zout' scenario.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
dr. Norbert Dankers
ir. Casper van der Giessen
ir. Marjan Vervoort

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier

Bevoegd gezag
Ministerie van infrastructuur en Milieu
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant; Nederland, provincie Zeeland; Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D12 2011: kustverdediging
D19 2011: waterwerken

Bijgewerkt op: 10 jul 2018